(Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
Main Content

B?o v? quy?n riêng t?

Các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này ???c c?p nh?t g?n nh?t vào ngày 30 tháng 11 n?m 2019.

Chính sách b?o v? quy?n riêng t?

Chính sách b?o v? quy?n riêng t?

?? th?c hi?n chính sách b?o v? quy?n riêng t? và tuan th? ??o lu?t b?o v? th?ng tin cá nhan c?a ?ài Loan, Quy ??nh b?o v? d? li?u chung (GDPR) và các lu?t/quy ??nh b?o v? d? li?u hi?n hành khác, chúng t?i, China Airlines Limited, ??a ra quy ??nh Chính sách b?o v? quy?n riêng t? ("Chính sách") v? qu?n ly quy?n riêng t? và b?o m?t d? li?u cá nhan.?


Chúng t?i s?, theo cách th?c h?p ly, thu th?p, x? ly và s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n trong ph?m vi m?c ?ích c? th?. Chúng t?i ??m b?o r?ng b?n s? có ??y ?? quy?n và l?i ích liên quan ??n vi?c xem xét, xóa b?, ?ính chính, h?n ch? s? d?ng d? li?u cá nhan và thu h?i ch?p thu?n c?a b?n, v.v. Ngoài ra, chúng t?i còn l?p chi?n l??c và lên k? ho?ch ?? x? ly d? li?u cá nhan b? ?ánh c?p, thay ??i, ti?t l? ho?c b? h? h?i. B?ng cách thi?t l?p và duy trì c? ch? b?o v? d? li?u cá nhan phù h?p, chúng t?i cam k?t b?o v? tính chính xác và b?o m?t cho d? li?u cá nhan c?a b?n.

Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t?

Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t?

Chúng t?i cam k?t b?o v? quy?n riêng t? và b?o m?t d? li?u cá nhan c?a b?n theo Chính sách. ?? ??m b?o b?n có th? ??a ra nh?ng quy?t ??nh xác ?áng, vui lòng ??c Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t? ("Tuyên b?") này ?? bi?t ??i t??ng và m?c ?ích c?a vi?c chia s? d? li?u cá nhan, c?ng nh? nh?ng l?a ch?n liên quan ??n cách chúng t?i thu th?p và s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n. Hy v?ng r?ng b?n s? c?m th?y tho?i mái trong khi s? d?ng t?t c? các d?ch v? liên quan do chúng t?i cung c?p.?


B?ng vi?c ti?p t?c s? d?ng các d?ch v? c?a chúng t?i, b?n ch?ng t? r?ng b?n than ?? ??c và hi?u Tuyên b? này. ??i khi, chúng t?i có th? s?a ??i Chính sách này, các thay ??i s? có hi?u l?c k? t? ngày ??ng và thay th? phiên b?n tr??c ?ó. Chúng t?i s? ??ng t?i phiên b?n c?p nh?t trên trang web www.tvrmhsj.com.cn và/ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i, v?i ph?n ngày tháng ???c ghi kèm theo ?? b?n có th? bi?t th?i gian c?p nh?t cu?i cùng.

1. Các lo?i d? li?u cá nhan ???c x? ly
2. Cách chúng t?i thu th?p d? li?u cá nhan c?a b?n
3. M?c ?ích s? d?ng d? li?u cá nhan
4. Ti?t l? ho?c chia s? d? li?u cá nhan v?i bên th? ba
5. B?o m?t và l?u tr?
6. Quy?n l?i c?a b?n
7. Tr? v? thành niên
8. Thu th?p ??a ch? IP
9. Phan tích d? li?u và ra quy?t ??nh t? ??ng
10. C?p nh?t d? li?u cá nhan c?a b?n
11. C?p nh?t chính sách b?o m?t và tuyên b?
12. Liên h? v?i chúng t?i
13. Liên k?t ??n các trang web khác

Chính sách và Tuyên b? này ???c d?ch t? Ti?ng Trung và có th? ???c d?ch sang các ng?n ng? khác. Trong tr??ng h?p phiên b?n Ti?ng Trung và phiên b?n d?ch c?a Chính sách và Tuyên b? này có s? kh?ng ??ng nh?t, phiên b?n Ti?ng Trung s? ???c ?u tiên áp d?ng.Chính sách Cookie và ?i?u ki?n

Chính sách Cookie và ?i?u ki?n

“Cookie” là m?t ph?n nh? c?a t?p tin d? li?u ???c t?i v? thi?t b? trong khi b?n truy c?p m?t trang web. Cookie ???c máy ch? web g?i ?i ?? l?u trên trình duy?t web. D? li?u thu th?p t? Cookie s? ???c ??c và dùng ?? phan bi?t s? thích c?a t?ng ng??i dùng. L?n t?i khi b?n truy c?p vào trang web t??ng t?, Cookie ??m b?o r?ng thi?t b? c?a b?n s? ???c nh?n di?n. Th?ng qua Cookie, trang web có th? l?u th?ng tin v? s? l??t truy c?p và khách truy c?p.?


B?ng vi?c s? d?ng trang web c?a chúng t?i, b?n ?? ??ng y v?i vi?c s? d?ng Cookie theo Chính sách Cookie này. Tùy theo v? trí c?a b?n, m?t c?a s? b?t lên t??ng ?ng s? xu?t hi?n khi b?n l?n ??u tiên truy c?p trang web c?a chúng t?i. B?n có th? rút l?i ch?p thu?n ho?c ?i?u ch?nh cài ??t Cookie b?t c? lúc nào b?ng cách làm theo h??ng d?n d??i ?ay.

1. S? d?ng Cookie
2. S? d?ng Cookie c?a bên th? ba
3. Qu?n ly Cookie và cài ??t trình duy?t
4. C?p nh?t Chính sách Cookie
腾讯时时彩计划官网 上证指数前世今生 最近有什么好股票推荐 325棋牌游戏下载 广西快乐十分直播下载 广西11选五网站 福彩3d三毛字谜图谜字谜总汇 修正药业网上药店 _中国百家乐 江苏七位数精准预测 1分快3大小单双走势规律口诀 幸运快三手机计划免费下载 亚洲杯女篮决赛 多乐彩11选五走势图江西 广东快乐十分开奖查询 贵州快3跨度开奖l结果 河内五分彩代理开户